Przykład umowy o świadczenie usług
konserwacja sprzętu PC i sieci komputerowej

             UMOWA NR.........

          Zawarta dnia:.......................
 
   Zleceniodawca: ................................................ 
................................................................... 
zleca Zakładowi Usług Techniczno-Konstrukcyjnych UNIPROJEKT Warszawa 
ul.Witolińska 4 m.82 reprezentowanemu przez inż. Stanisława Chmielarza 
- właściciela Zakładu konserwację: 
-sprzętu komputerowego PC i urządzeń pomocniczych oraz sieci komputerowej
 zainstalowanej w pomieszczeniach biurowych Firmy Zleceniodawcy.
     W ramach usługi Zakład UNIPROJEKT bedzie dokonywał raz w miesiącu
kompleksowego przeglądu i kontroli działania, będzie w gotowości do
serwisu i usuwania usterek w działaniu sprzętu i sieci występujących
w trakcie eksploatacji.
     Usterki zgłoszone telefonicznie do godz.10 będą usuwane tego samego
dnia (w miarę możliwości) i przewiduje się udostępnienie numeru
telefonu komórkowego dla ciągłej łączności.
   Wykonywanie prac wymagających wyłączenia sieci z eksploatacji będzie
zasadniczo robione poza godzinami pracy personelu Zleceniodawcy za
wyjątkiem sytuacji awaryjnych wymagających niezwłocznego wylogowania
się wszystkich użytkowników.
     W zakresie działania będzie w szczególności usuwanie usterek
sprzętu PC, okablowania, elementów aktywnych sieci i kontrol konfiguracji
ustawień sieciowych stacji roboczych użytkowników sieci oraz analiza
logów w celu wykrycia i lokalizacji usterek.
     Należność za wykonanie usługi ustala sie w wysokości ............
słownie .................... płatne miesięcznie z dołu po wystawieniu
faktury VAT na konto bankowe Zleceniobiorcy.
     Dodatkowe czynności, dojazdy do awarii na wezwanie upoważnionego
przedstawiciela Zleceniodawcy, zakupy materiałów i części zamiennych
rozliczane będą osobną pozycją na rachunku bądź oddzielnym rachunkiem
wystawianym po wykonaniu usługi.
     Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem
30 dniowego okresu wypowiedzenia.


	Zleceniodawca                Wykonawca

Jest to ramowa propozycja umowy o świadczenie usług.
Zarówno szczegóły treści jak i warunki finansowe są każdorazowo przedmiotem negocjacji ze Zleceniodawcą.