INSTRUKCJA
Obsługi i użytkowania ATSA-1 w wersji bez kodera cyfrowego

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

ATSA-1 po zainstalowaniu przez wykwalifikowanego instalatora nie potrzebuje, poza zaprogramowaniem, wykonywania żadnych innych czynności.
Programowania dokonuje użytkownik w następujacy sposób:
- po otwarciu pokrywy należy wcisnąć przycisk programowania i przytrzymując go w tej pozycji wybrać na klawiaturze numer telefonu abonenta, do którego automat ma przekazać informację o alarmie, i po odczekaniu kilku sekund (ponownie zaświeci się czerwona LED) należy puścić przycisk progamowania. Na tym operacja programowania się kończy.
Każdorazowo przed włączeniem systemu alarmowego należy wcisnąć przycisk programowania i świecenie się czerwonej LED świadczy o prawidłowo podłączonej i sprawnej linii telefonicznej. Ciągłe świecenie się żółtej LED świadczy o prawidłowym zasilaniu ATSA-1.
Osoba (abonent), do której ATSA-1 zadzwoni przesyłając sygnały alarmowe, musi byc poinformowana o tym jak ma zareagować w przypadku otrzymania takiego sygnału. Po usłyszeniu w słuchawce telefonu charakterystycznego sygnału alarmu odbiorca musi odczekać do 10 sygnału i dopiero może odłożyć słuchawkę na widełki aparatu. Jeżeli uczyni to wcześniej ATSA-1 ponownie wybierze jego numer telefonu przesyłając informację o alarmie.
Uwaga! Zabrania się po zainstalowaniu ATSA-1 dokonywania zmian i przeróbek w instalacji telefonicznej, a w przypadku konieczności dokonania takich zmian, wezwanie instalatora w celu sprawdzenia poprawności montażu (polaryzacja linii).
Urządzenie wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i posiada świadectwo homologacyjne nr.35/89 wydane przez Instytut Łączności w Warszawie.
Montażu dokonuje wytwórca lub Zakłady autoryzowane przez wytwórcę.
Na urządzenie udziela się gwarancji na 1 rok od daty montażu potwierdzonej pieczątką Instalatora. Po tym terminie naprawy wykonywane będą odpłatnie.
Urządzenie chronione jest patentem R.P nr.:158040.

INSTRUKCJA
montażu i podłączenia (płytka drukowana strona elementów)

    ----------------------------------------------------------------
    |  * WA             * *             |
    | *14 czerwony          KL             |
    | *13 zielony                     Z + * |
    | *15 żółty                       - * |
    |                               |
    |             şM2                 |
    |             ş                  |
    |                               |
    | *- W                            |
    | *+                   *S         |
    |                               |
    |          M1                    |
    |          ÍÍ                    |
    |                               |
    | *+                             |
    | *- L                            |
    |                               |
    ----------------------------------------------------------------
Punkty przyłączeniowe i serwisowe:
"WA" wejście akustyczne sygnału zmiennego bez składowej stałej
"W" wyzwalanie przez podanie napięcia 12V na czas alarmu z zachowaniem biegunowości
"L" linia telefoniczna z zachowaniem biegunowości w/g oznaczenia
"Z" zasilanie układu napięciem odizolowanym od ziemi i "zera" sieci (klasa II) 10 do 16V DC
"S" sygnał zwarcia do masy przy odbieraniu sygnału przez abonenta (nasyca się tranzystor BC148 i jeśli steruje cewką przekaźnika to konieczne jest zabezpieczenie przeciw przepięciom)
"KL" podłączenie sterowania klawiaturą
"13,14,15" podłączenie klawiatury do układu rozmównego

Należy pouczyć użytkownika, że nie ma możliwości przerwania programu działania ATSA-1 inaczej jak przez pozwolenie na dodzwonienie się do zaprogramowanego abonenta i odczekanie wymaganego czasu na potwierdzenie przyjęcia informacji. Dlatego ważne jest aby bez potrzeby nie uruchamiać systemu po to by zakomunikować otoczeniu, że system jest sprawny i jednocześnie znieczulić otoczenie na jego sygnały.
Zanik napięcia zasilania ATSA-1 powoduje w momencie powrotu samoczynny start alarmu i próby dodzwonienia się do zaprogramowanego abonenta w celu poinformowania o alarmie. Po wysłuchaniu odpowiedniej liczby sygnałów (10) modulator nie wyłącza się, ale odłożenie słuchawki przez abonenta nie powoduje już ponownego wybierania numeru alarmowego przez ATSA-1.
Kolejność montażu ATSA-1 jest następująca: w pierwszej kolejności mocujemy podstawę do podłoża przy pomocy wkrętów i ew.kołków plastikowych, następnie wsuwamy płytkę w prowadnice, mocujemy obudowę klawiatury do podstawy, przykręcamy płytkę z diodami do wsporników i podłączamy linię telefoniczną, wyzwalanie i zasilanie ATSA-1.
Jeden z biegunów wyzwalania (+ albo -) musi być na stałe podłączony do centrali alarmowej inaczej należy się spodziewać fałszywych alarmów.
W przerwie w cyklu wybierania programujemy numer abonenta i obserwujemy czerwoną LED: jasne świecenie sygnalizuje dołączanie linii telefonicznej do układu, zgaśnięcie na pewien czas, wybieranie numeru przez klawiaturę, ciągłe świecenie sygnalizuje dzwonienie do abonenta a zgaśnięcie niedługo po wybraniu, podniesienie mikrotelefonu przez abonenta i odbieranie sygnału alarmu.
Przytrzymywanie przycisku programowania uniemożliwia wybranie numeru przez klawiaturę i umożliwia zaprogramowanie nowego numeru przez użytkownika. Programowanie nowego numeru należy wykonać w stanie czuwania lub przerwy w cyklu alarmu inaczej może nastąpić zablokowanie pamięci numeru i wadliwa praca urządzenia. Odblokowanie pamięci wykonujemy przez zwarcie końcówek 13,14 i 15 klawiatury na około 1 minutę po odłączeniu ATSA-1 od linii telefonicznej.
W przypadku dłuzszej przerwy w zasilaniu linii telefonicznej z centrali telefonicznej należy sprawdzić czy w pamięci jest zakodowany numer i jeżeli pamięć jest pusta należy ponownie zakodować numer. Wykonuje się to przez wciśnięcie przycisku programowania i gwiazdki na klawiaturze, powinno to spowodować wybranie z pamięci zakodowanego numeru abonenta. Jeżeli czerwona dioda zgaśnie sygnalizując podniesienie słuchawki przez abonenta możemy podnieść słuchawkę aparatu, do którego równolegle podłączony jest ATSA-1 i puścić przycisk programowania. W ten sposób jesteśmy połączeni z abonentem, do którego dodzwonił się ATSA-1.
Jeżeli pomimo sprawdzenia warunków stwierdzono w trakcie eksploatacji niewłaściwe działanie urządzenia należy zlecić Operatorowi Telekomunikacyjnemu sprawdzenie linii abonenckiej pod kątem upływności linii i doziemienia na którymś z biegunów. Usunięcie tych usterek jest warunkiem poprawnej pracy ATSA-1 i jest obowiązkiem Operatora.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!